fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános jogi közlemény
  EXERIN KFT (továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
  tartalmát.
  Az Adatkezelő értékesítési és szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált
  felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel
  kapcsolatos kötelezettsége (pl. számlázás) és a szolgáltatás biztosítása érdekében. Csak olyan
  személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
  elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
  ideig kezeli.
  Marketing és promóciós célokra csak abban az esetben használja az adatkezelő a személyes
  adatokat, ha az érintett ehhez külön hozzájárult.
  Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
  fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a
  személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
  intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
 2. Az adatkezelő adatai
  Név: EXERIN KFT.
  Székhely: 1173. Budapest, Pesti út 126. 2. em. 8.
  Nyilvántartási száma: 01 09 951451
  Nyilvántartásba vevő
  hatóság:

Fővárosi Cégbíróság.
Adószám: 23068515-2-42
Email cím: cs.korponai@exerin.hu

 1. Adatkezelési irányelvek
  Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
  felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az
  érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé.
Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes
képviselő adhat hozzájárulást
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
  megakadályozásáról (Pmt.);
 4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 5. Kezelt adatok köre
  Az oldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz és a regisztrációhoz már
  személyes adatok megadása szükséges.

Regisztráció/vásárlás során megadandó személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím,
jelszó, számlázási név, számlázási cím
Online ügyintézés során megadandó személyes adatok: email cím, vezetéknév, keresztnév
Regisztrált felhasználók esetén kezelt további személyes adatok: IP cím
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, a rendszerben végzett tevékenységek során,
illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatokat a felhasználói élmény növelésére, a
rendszer továbbfejlesztésére, hasznos visszajelzések adására (pl. felhasználói fiók megosztás gyanú)
használja fel az Adatkezelő. Ezen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai
férhetnek hozzá.
Az oldal látogatása során rendszerünk rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben
következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti a használt operációs rendszer és a
böngésző típusát, valamint a látogatott oldal és a látogatott oldalra hivatkozó oldal (referer) címét.
Ezen adatrögzítés célja a rendszer biztonságának garantálása, esetleges hackertámadások
azonosítása, azon IP címek tilthatósága, melyekről nem kívánt forgalom (pl. túlterheléses támadás,
vagy betörési kísérlet) érkezik.
Az Adatkezelő rendszeres időközönként adatmentést végez. Az adatmentésnek elsősorban technikai
jellegű célja van, amely oldalaink rendszerének folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

 1. Az adatkezelés célja
  A felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb
  célok miatt (rendelés lemondása, módosítása, szolgáltatás nyújtása stb.), azaz ügyfél adatkezelés.
  A felhasználó értesítése a szolgáltatással kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról
  Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra.
  Marketing emailek küldése (új vagy meglévő online tananyagokról, eseményekről, szolgáltatásokról,
  akciókról, stb.), mely opcionálisan kérhető a felhasználó által. A marketing emailekre feliratkozni és
  azokról leiratkoni bármikor van lehetőség az Adatvédelmi beállítások nevű menüpontban vagy a
  marketing levelekben található leiratkozás link segítségével.
 2. Az adatkezelés időtartama
  A regisztráció során megadott és a szolgáltatás használata során keletkezett adatok addig kerülnek
  tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri. A törlést a felhasználó bármikor
  kezdeményezheti a profil oldalán található profil törlése funkcióval.

Az oldalainkon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben
meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.

 1. Az adatokat megismerők köre és
  adatfeldolgozók
  A kezelt adatok megismerésére az Adatkezelő kijelölt munkatársai jogosultak.
  7.1. Marketing emailek
  Név: digitálismunkatárs.hu Kft.
  Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55.
  Email cím: hello@digitalismunkatars.hu
  Weboldal: digitalismunkatars.hu
  Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, vásárlás adatai, telefonszám
  Az adattovábbítás célja: marketing emailek küldése
 2. Érintett jogai és jogérvényesítési
  lehetőségei
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
  helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
  adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
  elérhetőségein.
  8.1. Tájékoztatáshoz való jog
  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
  személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
  információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
  könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
  8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
  arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.
8.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, közérdek alapján;

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben,
beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. Kapcsolat, Jogorvoslat
  Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való
  jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatósághoz
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
  érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi
  rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:
 2. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infó
  törvény., adatvédelmi törvény)
 3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  (Grt.)

  Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon,
  így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.
 5. Anonim látogatóazonosító („cookie”)
  elhelyezése
  Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve
  profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén
  helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak
  a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más
  személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a
  vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.
  Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló
  szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok
  kezeléséről a https://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
  A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása
  után külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg,
  ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra,
  a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A
  remarketing címkékhez a Google cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a
  Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott
  ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.
  Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban:
  https://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán
  (https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is

letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok
szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a
https://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a
Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére.
A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és
Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.